Historia szkół

Tradycje i historia

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu to szkoła z tradycją sięgającą roku 1947. W 1971 roku szkoła otrzymała nową lokalizację – obiekt z zapleczem dydaktycznym oraz warsztatami szkolnymi. W roku 1980 placówka otrzymała imię Stanisława Staszica, a dziewięć lat później – sztandar. W 1995 r. szkoła została Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych z siedzibą w Bydgoszczy. Podstawą przyjęcia do tego elitarnego stowarzyszenia było zapoczątkowanie nauczania technika ekonomisty metodą symulacyjną.

Obecnie kształcimy młodzież w następujących szkołach: Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym (klasa prawnicza) i biologiczno-chemicznym (klasa medyczna), Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik mechanik, technik mechanik pojazdów samochodowych i technik informatyk oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie ślusarz. Naszym celem jest wszechstronny rozwój uczniów gwarantujący umiejętne funkcjonowanie w zjednoczonej Europie, przygotowanie do uczestnictwa na rynku pracy i kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów. W roku szkolnym 2007/2008 szkoła podpisała umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Dzięki współpracy, uczelnie zobowiązują się do przygotowania programu teoretycznych i praktycznych zajęć oraz zapewnienia obsady wykładowców. Dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, przyjęta przez rodziców, nauczycieli i uczniów koncepcja rozwoju szkoły oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów powodują, że z roku na rok wzrasta społeczne uznanie szkoły. Dowodem na to jest więcej chętnych niż limit przyjęć i możliwości bazowe szkoły.

Serdecznie zapraszamy do szkoły położonej w pobliżu parku, w której uczniowie z przyjemnością i bezpiecznie uczą się, a nauczyciele pracując spełniają swoją misję w przekonaniu, że włożony trud w przyszłości zaowocuje. W szkole działają koła: chemiczne, filmowe, teatralne, kabaret, koła językowe.

Mocną stroną naszej szkoły jest kadra. Nasi nauczyciele mają śwaidomość, że praca w tej szkole nie może być rzemiosłem, jest misją, a to z kolei sprawia, że uczeń jest podmiotem wszystkich naszych działań.

Uczniowie szkoły osiągają znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach umiejętności zawodowych. Szkoła jest kilkakrotnym zdobywcą MOSCAR-ów w szkolnych rozgrywkach sportowych szkół średnich. Szkoła nie zamyka swych drzwi po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Tradycją szkoły stały się imprezy, takie jak: Dzień Patrona, Dzień Sportu, Powiatowy Rajd Jesienny z okazji Święta Niepodległości, wybory samorządu, polsko-niemiecka wymiana młodzieży, happeningi, spływy kajakowe. Zaangażowanie uczniów i nauczycieli jest ogromne co sprzyja nawiązywaniu więzi, które utrzymywane są nawet po ukończeniu szkoły.

20.04.1947 r. Powołanie Szkoły Zawodowej Dokształcającej nr 2. Powierzenie stanowiska kierownika panu Edwardowi Gołąbkowi.
25.06.1948 r. Otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły przez pierwszych 25 absolwentów.
22.07.1950 r. Powierzono stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Zawodowej p. Leonowi Łakomczykowi.
29.08.1950 r. Pozyskanie nowej siedziby dla szkoły – budynku wraz z barakami przy ul. Armii Czerwonej 19
– do szkoły zapisano 145 uczniów.
26.11.1950 r. Uruchomienie warsztatów szkolnych – funkcję kierownika pełni p. Władysław Adamczyk.
1950 r.- 1964 r. Kształcenie w zawodach: tokarz, ślusarz,a od 1960 także w zawodzie sprzedawca.
30.04.1964 r. Objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez p. Antoniego Kardacha.
01.09.1971 r. Przeniesienie szkoły do nowego kompleksu z sala gimnastyczną, warsztatami szkolnymi i boiskiem szkolnym przy ul. Emilii Sczanieckiej 1.
Powołanie szkoły średniaej- Liceum Zawodowego, zawód: mechanik obróbki skrawaniem.
01.09.1972 r. Rozpoczęto szkolenie w nowym zawodzie na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – mechanik pojazdów samochodowych.
01.02.1974 r. Powierzenie stanowiska dyrektora p. mgr Ryszardowi Sosińskiemu.
maj 1975 r. Absolwenci Liceum Zawodowego.
01.01.1977 r. Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych.
21.06.1980 r. Nadanie szkole imienia Stanisława Staszica.
01.09.1983 r. Uruchomienie kształcenia nowego zawodu w ramach Liceum Zawodowego: sprzedawca-magazynier oraz Technikum Mechaniczne dla pracujących.
01.09.1985 r. Powołanie kolejnej szkoły dla dorosłych – Średnie Studium Zawodowe o kierunku operatywno-handlowym, a następnie mechanicznym.
10.04.1988 r. Przystąpienie szkoły do Towarzystwa Przyjaciół Staszicowskich.
20.01.1989 r. Uroczystość nadania szkole sztandaru.
01.09.1989 r. Nabór do pierwszej klasy czteroletniego liceum ekonomicznego.
01.10.1992 r. Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły p. mgr Romanowi Rajewiczowi.
01.09.1994 r. Powołanie czteroletniego liceum handlowego.
30.10.1995 r. Przyjęcie szkoły w skład Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych
06.11.1998 r. Otrzymanie certyfikatów(międzynarodowe kompetencje) przez pierwszych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej .
01.09.1999 r. Przekształcenie czteroletniego liceum ekonomicznego i liceum handlowe w szkoły o pięcioletnim cyklu nauczania. Powołanie w miejsce Liceum Zawodowego w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem, pięcioletniego technikum mechanicznego
o tej samej specjalności
01.09.2002 r. Przekształcenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica.
Dokonanie pierwszego naboru do klas liceum ogólnokształcącego.
01.09.2002 r. Kształcenie w następujących zawodach:

  • Technikum o czteroletnim cyklu kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec i technik mechanik
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o trzyletnim cyklu kształcenia w zawodzie ślusarz
  • Liceum Ogólnokształcące o trzyletnim cyklu kształcenia

01.09.2006 r. Przystąpienie do matury największej liczby absolwentów w historii (162 uczniów).
01.09.2007 r. Powierzenie stanowiska dyrektora panu Łukaszowi Frańskiemu.

27.02.2008 r. Umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Umiejętności Społecznych z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez prof. dra hab. Michała Iwaszkiewicza, Rektora WSUS, a Zespołem Szkół nr2, reprezentowanym przez Dyrektora pana Łukasza Frańskiego.

01.10.2008 r. Porozumienie z NKJO W Starym Tomyślu, reprezentowanym przez Dyrektora, panią Danutę Kin, a Zespołem Szkół nr2, reprezentowanym przez Dyrektora pana Łukasza Frańskiego.

15.01.2010 r. Realizacja projektu „ Mobilność w procesie kształcenia zawodowego to zwiększenie szans zatrudnienia” w ramach programu Leonardo da Vinci „ Uczenie się przez całe życie”

1.09.2017 r. Pierwszy raz w historii naukę w naszym liceum rozpoczęli uczniowie czterech klas: klasa medyczna (rozszerzona biologia i chemia) – dwa oddziały, klasa prawnicza (rozszerzony język polski oraz historia) oraz NOWOŚĆ! klasa Einsteina (rozszerzony program nauczania z matematyki i fizyki).

7.12.2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Zespołowi Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu. Odznaka została wręczona Dyrektorowi Panu Łukaszowi Frańskiemu podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego, która odbyła się 14 grudnia 2017 r. Jest to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.

14.12.2017 r. „Porozumienie o współpracy” w zakresie kształcenia zawodowego w branży mechanicznej w zawodzie ślusarz narzędziowy pomiędzy Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. a Zespołem Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu. Celem porozumienia jest utworzenie od roku szkolnego 2018/2019 i w latach następnych oddziału klasowego Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie ślusarz. Praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy czyli w Phoenix Contact Wielkopolska na zasadach kształcenia dualnego. Przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe będą realizowane w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu.

01. 2018 r. Potwierdzenie jakości naszej pracy. Od sześciu lat regularnie zdobywamy wyróżnienia w OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „PERSPEKTYWY”
– 2013 – srebrna tarcza Ogólnopolskim Rankingu Techników
– 2014 – srebrna tarcza Ogólnopolskim Rankingu Techników
– 2015 – złota tarcza, 8. miejsce w Wielkopolsce oraz 81. miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2015; 55. miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników 2015
– 2016 – srebrna tarcza Ogólnopolskim Rankingu Techników
– 2017 – złota tarcza, 7. miejsce w Wielkopolsce oraz 94. miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017; 78. miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników 2017 oraz brązowa tarcza w Ogólnopolskim Rankingu Liceów.
– 2018 – srebrna tarcza Ogólnopolskim Rankingu Techników