Aktualności

Zespół Szkół nr 1 otrzymał certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2022”.

We wrześniu ubiegłego roku przystąpiliśmy do udziału w całorocznym programie certyfikacyjnym „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, który stanowił integralną część inicjatywy „Myślę pozytywnie”, opracowanej przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach środków z Narodowego Programu Zdrowia.

            W celu wdrożenia programu, szkoła otrzymywała comiesięczne zadania do realizacji. Przeprowadzenie wszystkich działań zakwalifikowało naszą szkołę do otrzymania dyplomu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w realizację projektu. Certyfikat przyznany Zespołowi Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu to nasz wspólny sukces.

Koordynatorki Szkoły Myślenia Pozytywnego:

Agnieszka Giglewicz 

Katarzyna Wojciechowska

Czytaj więcej
Aktualności

Skład nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego to tradycja naszej szkoły. Także w tym roku zaplanowane zostały działania, mające wyłonić grupę osób gotową do realizacji zadań samorządowych. Jednak wyłonienie kandydatów nie odbyło się drogą głosowania, a miało formę akceptacji zgłoszeń. Zbyt mała liczna chętnych pozwoliła przyjąć takie właśnie rozwiązanie.

Zatem od 23 września 2022 roku w szkole pracuje nowy skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego, który – w ramach swoich kompetencji – wyznaczył członkom funkcje, przedstawił Panu Dyrektorowi plan pracy, a przede wszystkim już rozpoczął swoje działania.

W skład Prezydium Samorządu weszli:

 • Maria Karbowska – przewodnicząca,
 • Szymon Dominiak – wiceprzewodniczący,
 • Mikołaj Machucki – skarbnik,
 • Dominika Kalemba, Alicja Pilc, Maja Ciszewska, Wojtek Świtała, Ksawery Kotwica, Piotr Szymaniak, Szymon Dybiona – członkowie.

Opiekę nad Samorządem będzie ponownie sprawowała Pani Martyna Kowalak. To do nich można zwracać się z propozycjami działań, z nimi można współpracować w ramach samorządów klasowych, oni także udzielą pomocy w trudnych uczniowskich sprawach.

Czytaj więcej
Aktualności

Miliony dla Staszica…

Gdy dnia 05 września 2022r. nastąpiło uroczyste otwarcie hal warsztatowych i pracowni technicznych, jako społeczność Zespołu Szkół nr 1 odczuwaliśmy nieskrywaną radość i dumę. Po upływie zaledwie 3 tygodni mamy po raz kolejny ogromną przyjemność zakomunikować, że proces modernizacji szkoły nie został zakończony. Wręcz przeciwnie, rozwijał się będzie w najbliższym czasie bardzo dynamicznie, skutkując zwiększeniem wartości użytkowej budynków szkoły w bardzo dużym zakresie.

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego Powiat Nowotomyski uzyskał bowiem dofinansowanie w kwocie blisko 6 000 000,00 złotych na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Sczanieckiej 1”. Głównym celem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej budynków nowotomyskiego „Staszica”: budynku głównego szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz budynku przywarsztatowego użytkowanego jako poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 

         Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem zarówno prace termomodernizacyjne, tj. docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, jak i modernizację instalacji grzewczych – polegającej na dodaniu układu pomp ciepła wspomagających węzły cieplne dostarczające ciepło do obu budynków. Dodatkowo, w obydwu modernizowanych budynkach planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej.

Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 7 376 245,22 zł. Obecnie trwają procedury zmierzające do podpisania umowy o dofinansowanie, natomiast inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2023 roku.

Czytaj więcej
Aktualności

Salon maturzystów – relacja

Dnia 22 września 2022r. uczniowie klas maturalnych wraz z wychowawcami wybrali się na salon maturzystów, który odbywał się w budynkach Politechniki Poznańskiej. Ideą spotkania była prezentacja ofert uczelni wyższych z całej Polski. Uczestnicy mogli wziąć udział w ciekawych spotkaniach oraz pobrać informatory i broszury reklamowe. W salach wykładowych prezentowane były informacje dotyczące „jak zdać maturę”, rekrutacji, a także pokazujące funkcjonowanie urządzeń, robotów i podzespołów w urządzeniach codziennego użytku. Warto wspomnieć, że nasza szkoła bierze w tym przedsięwzięciu udział od wielu lat, pod przewodnictwem organizacyjnym Pani Justyny Szofer – Andrzejewskiej. 

W opinii uczestników spotkanie było bardzo wartościowe – pomocne w podjęciu decyzji o losach dalszej drogi edukacji.

Red. Mateusz Wojcieszak

Czytaj więcej
Aktualności

DRODZY MATURZYŚCI!

Już niebawem Poznański Salon Maturzystów. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w tradycje ZS1NT. W trakcie Salonu uczniowie dowiedzą się, jaką ofertę kształcenia na rok 2023/2024 przygotowały uczelnie z Polski oraz jak będzie wyglądać tegoroczna matura.

Dodatkowo NOWOŚĆ!

Politechnika Poznańska otwiera w tych dniach wszystkie swoje laboratoria, by móc zwiedzić, poczuć i doświadczyć…

Przypominamy o możliwości zarejestrowania się i odebrania w dniu 22.09.2022 INFORMATORA UCZELNI WYŻSZYCH.

Czytaj więcej
Aktualności

Uroczyste otwarcie hal warsztatowych oraz pracowni technicznych

Dnia 05 września 2022r. na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanych hal warsztatowych i pracowni technicznych. Była ona w sposób bezpośredni związana z finalizacja projektu o nazwie: „Modernizacja i doposażenie infrastruktury na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”. Była jednocześnie formą zwieńczenia wieloletnich starań przedstawicieli dyrekcji oraz kadry pedagogicznej, którzy z wielką determinacją zabiegali o to, aby proces edukacji w klasach o profilu ekonomicznym, informatycznym oraz mechanicznym mógł być prowadzony w warunkach pozwalających osiągać uczniom maksymalny poziom rozwoju intelektualnego i pełnię kwalifikacji zawodowych. To właśnie z tego powodu ukończenie prac renowacyjnych w obrębie pracowni technicznych i hal warsztatowych było dla społeczności Zespołu Szkół nr 1 niezwykle radosnym wydarzeniem, a uroczystość otwarcia zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości, między innymi członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – pan Jacek Bogusławski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pan Jakub Rutnicki, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie – pan Tadeusz Waczyński, Starosta i Wicestarosta Nowotomyscy – panowie Andrzej Wilkoński oraz Marcin Brambor, zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla – pani Grażyna Pogonowska,  a także przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, służb mundurowych, inspektoratu, oświaty i kultury, lokalnego przemysłu oraz gospodarki, emerytowani pracownicy szkoły. W swych wystąpieniach wszyscy zgodnie podkreślali, że finalizacja trwającego od września 2020 roku projektu stwarza pracownikom szkoły warunki edukacji na miarę XXI wieku. Potwierdza ów fakt dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu – pan Łukasz Frański, który jednocześnie dodaje, że modernizacja hal warsztatowych oraz pracowni technicznych umożliwia szkole realizację zadań na niespotykaną dotychczas w powiecie nowotomyskim skalę. Rozmach całego przedsięwzięcia obrazują bowiem liczby: całkowita wartość inwestycji – 7 318 412,42 zł; wartość wyposażenia pracowni ekonomicznych, informatycznych oraz mechanicznych – nieco ponad 1 000 000 złotych. Są one nie tylko świadectwem zainwestowanych w projekt środków finansowych. Stanowią jednocześnie ogromną szansę, dzięki której Zespół Szkół nr 1, który dziś uchodzi za lidera w kształceniu zawodowym na terenie powiatu nowotomyskiego, już wkrótce może stać się znaczącym ośrodkiem edukacji tego typu w skali regionu. 

Czytaj więcej
Aktualności

Spotkanie wychowawców klas pierwszych z rodzicami 8 września 2022r., godz.:17:00-Technikum i Szkoła branżowa godz.:18:00 – Liceum ogólnokształcące

PIERWSZA CZĘŚĆ SPOTKANIA DLA PIERWSZEJ GRUPY(GODZ:17:00) I DRUGIEJ GRUPY (GODZ:18:00) ODBĘDZIE SIĘ NA SALI  KONFERENCYJNEJ (ul.E.Sczanieckiej 1)

TEMAT SPOTKANIA: 

 1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

SARS-CoV-2

 • Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące. (statut – prawa i obowiązki ucznia)
 • Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,
 1. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
 2. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady Rodziców,
 3. Informacje o dzienniku elektronicznym.
l.p.klasasalawychowawca
Budynek przy ul. Tysiąclecia 6
1I L14LAneta Kaczmarek
2I L27LAngelika Giel
3I L39LWiesława Węgrzak-Szczepaniak
4I L427LKonrad Stachowiak
5I L529LAleksandra Sara
6I L625LMałgorzata Handzewniak
Budynek przy ul. E.Sczanieckiej 1.
1I Bs6Martyna Kowalak
2I TE7Elżbieta Kondrat
31TI32Edwin Pracuk 
41TM29Małgorzata Grześkowiak
Czytaj więcej
Aktualności

Spotkanie wychowawców klas maturalnych z rodzicami. 7 września 2022r., godz.: 17:00-18:00

TEMAT SPOTKANIA: 

 1. PREZENTACJA struktury(zmiany matura 2023), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, SALA KONFERENCYJNA(ul.E.Sczanieckiej1)
 2. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

SARS-CoV-2. 

 • Przedstawienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.
 • Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
 2. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
 3. Informacje o składkach na Radę Rodziców.

Spotkania z rodzicami klas maturalnych odbędą się w budynkach szkoły przy ul.E.Sczanieckiej1.

l.p.klasasalawychowawca
 4L101Mateusz Wojcieszak
 4L253Katarzyna Mrozik-Stefańska
 4L309Rafał Korzeniewski
 4L404Magdalena Miś-Herbeć
 4L554Grzegorz Mokrzycki
l.p.klasasalawychowawca
 4TE7Justyna Ratajczak
 4TI6Sławomir Gąsiorowski
 4TM56Leszek Chróst
Czytaj więcej