Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 824) od 17 maja Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przechodzi na nauczanie hybrydowe.

Zajęcia stacjonarne dla klas Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika prowadzone będą w budynku przy ul. Tysiąclecia 1.

Zajęcia stacjonarne dla klas Technikum im. St. Staszica oraz Szkoły Branżowej I stopnia prowadzone będą w budynkach przy ul. E. Sczanieckiej 1.

Wszystkie zajęcia (w trybie zdalnym i stacjonarnym) odbywać się będą zgodnie z planem lekcji, uwzględniając zastępstwa wynikające z trwania sesji egzaminów maturalnych.

Od 17 – 21 maja zajęcia w trybie stacjonarnym rozpoczynają klasy liceum: 1LO1, 1LO2, 1LO3, 1LO4, 2L4p, 2L5p

Klasy: 2L1p, 2L2p, 2L3p, 2L1g, 2L2g, 2L3g, 2L4g, 2L5g – nauczanie zdalne.

Od 17 – 21 maja zajęcia w trybie stacjonarnym rozpoczynają klasy technikum i szkoły branżowej: 1Bs, 1TE, 1TM, 2Bsp, 2Bsg, 3TM, 3Bs

Klasy: 1TI, 2TEp, 2TEg, 2TIp, 2TIg, 2TM, 3TE, 3TI – nauczanie zdalne.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły nakazuje się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  • Na terenie szkoły w godzinach jej pracy (urzędowania) przebywać mogą tylko osoby uprawnione (uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, administracja i obsługa). Rodzice oraz wszyscy zainteresowani petenci przyjmowani będą w poniedziałki w godzinach 15:00 – 18:00 po uprzednim umówieniu przez sekretariat szkoły (nr tel. 61 44 233 98 lub mail zs1-nt@zs1-nt.pl).
  • Uczniowie wchodzą do szkoły wejściami: od ul. E. Sczanieckiej, ul. Musiała, ul Tysiąclecia.
  • Uczniowie rozpoczynający zajęcia od godziny 8:00, po wejściu do szkoły kierują się do swoich sal lekcyjnych i tam oczekują na rozpoczęcie zajęć.
  • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczki) 
    w trakcie przemieszczania się po terenie szkoły oraz w czasie przerw międzylekcyjnych. 

                                          Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu