• Świadectwa dojrzałości można odebrać w dniu 9 lipca 2024r. w godzinach 12.00-15.00 w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1 – sala nr 7. Od 10 lipca 2024r. odbiór możliwy będzie w godzinach 8.00-15.00 – sekretariat.
  • Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości. Świadectwo może odebrać także inna osoba, posiadająca pisemne upoważnienie absolwenta szkoły. 
  • Osoby skierowane z OKE w Poznaniu świadectwa dojrzałości, aneksy i informacje o wynikach mogą odebrać w terminie od 9 lipca do 31 lipca br. (zgodnie z godzinami wskazanymi wyżej). Po upływie tego terminu dokumenty dostępne będą tylko w OKE w Poznaniu.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

  • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: 

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony 

ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten  nie został mu unieważniony.

  • Absolwent, o którym mowa w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
  • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2024r. ( Informacje szczegółowe w sekretariacie szkoły przy ul. E.Sczanieckiej 1.)
  • Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2024r.
  • Załącznik nr 7