Pedagog/Psycholog

Jestem tutaj dla Was...

Nie jesteś sam... Zadzwoń!

Na co dzień pedagog jest dla ucznia

… ocenia, ale nie osądza, próbuje z nim być – ale się nie narzuca, zachęca, gdy trzeba – ale niczego się nie domaga, umie wyrazić krytykę – nie obwiniając go, pomaga – nie upokarzając…

Odwołując się do źródeł historii wychowania, warto pamiętać, że pedagog (z grec. „paidagogos”) dosłownie oznacza: „ten, który prowadzi dziecko”. Początkowo był nim niewolnik, potem człowiek specjalnie do tego przygotowany – opiekun wychowania. Współcześnie … hm – wytyczne, kurator, sąd, problemy, kontrakt ostrzegawczy, telefon do rodziców i ulubione przez niektórych nauczycieli ostrzeżenie: „Bo pójdziesz do pedagoga!” – to często standard w myśleniu ucznia o roli pedagoga szkolnego wyniesiony ze szkoły podstawowej czy gimnazjum. A najogólniej rzecz ujmując, to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębienia i rozszerzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej prowadzonej przez nauczycieli.

Nazywam się Justyna Szofer-Andrzejewska i jestem razem z Wami od 2007 roku, pełniąc funkcję pedagoga szkolnego.

44

Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegą, koleżanką, rodzicem czy nauczycielem;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

PRZYDATNE INFORMACJE

REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW

1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Nauki i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Jeśli zabraknie Ci odwagi, by porozmawiać z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem czy osobą najbliższą Twojemu sercu, proszę zatrzymaj się na chwilę przy tej zakładce. Znajdziesz tu wykaz instytucji, które być może Tobie lub osobie, której chcesz pomóc, staną się przydatne.

Vademecum pomocowe – pobierz

Edukacja prawna jest niezwykle ważnym obszarem działalności szkoły. Szczegóły przedstawia prezentacja, do której link widnieje poniżej.

Edukacja prawna – pobierz