Prawo szkolne

Podstawowe informacje

Prawo szkolne – to podstawowe regulacje prawne życia wewnątrzszkolnego. Zasady najogólniejsze zawarte są w Statucie Szkoły, a  z niego wynikają bardziej szczegółowe regulaminy. Prawo to jest opracowywane przez wszystkie gremia Szkoły i przez nie akceptowane (drogą uchwał).

Zasady oceniania –  jako integralny komponent Statutu dokument ten obejmuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania stosowane w szkole.

Program wychowawczo-profilaktyczny – określa podstawy ogólnoszkolnych działań wychowawczych, a także stanowi wskazania do opracowania działań szczegółowych – wychowawców klas i nauczycieli.