Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 & 1.1.Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przeprowadzana jest do:

 1. czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 2. pięcioletniego technikum,
 3. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

 1. W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu rekrutacja będzie przeprowadzana do niżej wymienionych kierunków w poszczególnych typach szkół:

1) liceum ogólnokształcące:

 1. klasa biologiczno- chemiczna (klasa medyczna),
 2. klasa humanistyczna (klasa prawnicza),
 3. klasa matematyczno- fizyczna (klasa Einsteina)
 4. klasa językowa,

2) technikum:

 1. technik ekonomista,
 2. technik informatyk,
 3. technik mechanik,

3) branżowa szkoła I stopnia:

 1. ślusarz (praktyka zawodowa w Aesculap Chifa lub Phoenix Contact Wielkopolska).

& 2.1. Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), zwane dalej rozporządzeniem.

 1. Terminy rekrutacji określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023, zwany dalej harmonogramem.

& 3.1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski jest realizowana za pomocą elektronicznego systemu naboru Vulcan na następującej stronie internetowej:https://powiatnowotomyski.edu.com.pl.

 1. Na wyżej wymienionej stronie kandydat do klasy pierwszej wykonuje następujące czynności:

1) zapoznaje się z ofertą szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski,

2) rejestruje się,

3) wybiera interesujące go szkoły i oddziały oraz języki obce,

4) drukuje wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły,

5) dostarcza podpisany (przez kandydata i rodzica) wniosek do szkoły I wyboru wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Każdy kandydat ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w ramach wybranej szkoły, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.

 1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu:

1) podanie (wydruk ze strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl),

2) 2 podpisane fotografie,

3) karta zdrowia ucznia,

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

5) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: rekrutacja@zs1-nt.pl. Jeżeli kandydat będzie chciał przesłać wniosek elektronicznie, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica. Wniosek przesłany bez podpisów nie będzie zaakceptowany. Należy również pamiętać, że po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły kandydata zakwalifikowanego jest przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.

 1. Kandydat składa dokumenty w pokoju nr 8 w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1, 64- 300 Nowy Tomyśl.

 1. Kandydaci wybierający Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Aesculap Chifa (jako szkołę I, II lub III wyboru) dodatkowo składają dokumenty do Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Dziale Kadr (ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl) według poniższego wykazu:

1) wniosek o przyjęcie na praktyki zawodowe (Załącznik nr 1),

2) życiorys,

3) 2 podpisane fotografie,

4) bilans zdrowia (nie składają go w szkole).

 1. Kandydaci wybierający Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Phoenix Contact Wielkopolska (jako szkołę I wyboru) składają dokumenty wyłącznie do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

& 4.1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a później listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

 1. O miejscu na liście decyduje suma punktów przeliczonych zgodnie z rozporządzeniem.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych są udostępniane zgodnie z harmonogramem w budynku szkoły przy ul. E. Sczanieckiej 1, w głównym korytarzu na parterze w gablotach. Informację o wynikach rekrutacji kandydat otrzymuje także w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan, logując się do swojego konta.     
 1. Terminy wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia oraz wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej określa harmonogram.