Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

§1.1. Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przeprowadzana jest do:
     1)    czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
     2)    pięcioletniego technikum,
     3)    trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

2. W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu rekrutacja będzie przeprowadzana do niżej wymienionych kierunków w poszczególnych typach szkół:
     1) liceum ogólnokształcące:
               a)     klasa biologiczno-chemiczna (klasa medyczna),
               b)    klasa humanistyczna (klasa prawnicza),
               c)     klasa matematyczno- fizyczna (klasa Einsteina)
               d)    klasa językowa,
     2) technikum:
               a)     technik ekonomista,
               b)    technik informatyk,
               c)     technik mechanik,
     3) branżowa szkoła I stopnia:
               a)     ślusarz (praktyka zawodowa w Aesculap Chifa lub Phoenix Contact Wielkopolska).

§2.1. Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, zwane dalej rozporządzeniem.

2. Terminy rekrutacji określa dokument, ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej – Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, wydany na postawie § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), zwany dalej harmonogramem.

§3.1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski jest realizowana za pomocą elektronicznego systemu naboru Vulcan na następującej stronie internetowej:https://powiatnowotomyski.edu.com.pl.

2. Na stronie, o której mowa w § 3. 1. kandydat do klasy pierwszej wykonuje następujące czynności:
     1) zapoznaje się z ofertą szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski,
     2) rejestruje się,
     3) wybiera interesujące go szkoły i oddziały oraz języki obce,
     4) drukuje wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły,
     5) dostarcza podpisany (przez kandydata i rodzica) wniosek do szkoły I wyboru wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Każdy kandydat ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w ramach wybranej szkoły, w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.

§4.1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00.

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie  do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: rekrutacja@zs1-nt.pl. Jeżeli kandydat będzie chciał przesłać wniosek elektronicznie, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica. Wniosek przesłany bez podpisów zostanie odrzucony.

3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu:
     1) podanie (wydruk ze strony https://powiatnowotomyski.edu.com.pl),
     2) 2 podpisane fotografie,
     3) karta zdrowia ucznia,
     4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
     5) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Kandydaci wybierający Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Aesculap Chifa(jako szkołę I, II lub III wyboru) dodatkowo składają dokumenty do Aesculap Chifa Sp. z o.o. w Dziale Kadr (ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl) według poniższego wykazu:
     1) wniosek o przyjęcie na praktyki zawodowe (Załącznik nr 1),
     2) życiorys,
     3) 2 podpisane fotografie,
     4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia),
     5) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia),
     6) bilans zdrowia (nie składają go w szkole).

5. Kandydaci wybierający Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Phoenix Contact Wielkopolska (jako szkołę I wyboru) składają dokumenty wyłącznie do Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

§5.1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a później listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zgodnie z harmonogramem.

2. O miejscu na liście decyduje suma punktów przeliczonych zgodnie z rozporządzeniem.

3. Przy przeliczaniu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, brane są pod uwagę wyłącznie te szczególne osiągnięcia kandydata, które zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) zostaną opublikowane również na stronie internetowej szkoły.  

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu

Łukasz Frański