RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica, z siedzibą w Nowym Tomyślu.
2. W Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@powiatnowotomyski.pl.
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół nr 2 im.
Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława
Staszica w Nowym Tomyślu;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą byd:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu.
5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.
7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zwarcia umowy lub odbywa się za Pani/Pana zgodą. Jeżeli jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia celów określonych w punkcie 3.
10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.