Samorząd uczniowski

  1. Tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organami samorządu uczniowskiego są:

1) na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego;

2) na szczeblu klas – rady klasowe.

3. Prezydium samorządu uczniowskiego składa się z następujących stanowisk (funkcji):

1) przewodniczący samorządu uczniowskiego;

2) zastępca przewodniczącego;

3) skarbnik;

4) sekretarz;

5) członkowie prezydium (przewodniczący sekcji).

4. W skład rad klasowych wchodzą:

1) przewodniczący rady klasowej;

2) zastępca przewodniczącego rady klasowej;

3) skarbnik rady klasowej.

Zadania i kompetencje SU

Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

Do kompetencji samorządu uczniowskiego należą: 

1) kompetencje stanowiące, tzn.: 

a) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego, 

b) przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

2) kompetencje opiniodawcze, tzn: 

a) opinia w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, 

b) opiniowanie programu wychowawczego szkoły, 

c) wnioskowanie o nadanie imienia szkole, 

d) opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów, 

e) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

f) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w §5 ust.1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603), 

g) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

h) opinia w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

i) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju.

Ponadto samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Samorząd może również ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.