Spotkania z rodzicami

Harmonogram i przebieg spotkań z rodzicami 2019/2020

DataNazwa wydarzeniaGodzinaDodatkowe informacje
4.09.2019Spotkanie z rodzicami klas I17:00L1p,L1g,L2p,L2g,L3p,L3g,L4p,L4g,L5p,L5g,TEp,TEg,TIp,TIg,TMg,Bsp,Bsg Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące e-dziennik. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
5.09.2019Spotkania wychowawców klas maturalnych z rodzicami17:00Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły. PREZENTACJA struktury(zmiany matura 2015), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sprawy organizacyjne i bieżące, e-dziennik.
5.09.2019Spotkania z rodzicami (poza klasami pierwszymi)17:00

Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.

Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych