TEMATYKA SPOTKANIA: 

  1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące.
  2. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  3. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  4. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady Rodziców.
  5. Informacje o dzienniku elektronicznym.
l.p.klasasalawychowawca
1I L132LRafał Putz
2I L238LJacek Matula 
3I L315LIzabela Trzeciak
4I L416LSzymon Skrzypczak
1I Bs6Maciej Mendel
2I TE7Marek Tudorowski
31TI32Zenon Lach
41TM27Adam Cieślak
  • W – budynek warsztatów szkolnych przy ul. E. Sczanieckiej 1  
  • L – budynek przy ul. Tysiąclecia 6