Spotkanie wychowawców klas pierwszych  z rodzicami. 3 września 2020r.,godz.: 17:00-18:00

TEMAT SPOTKANIA: 

  1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2.
  2. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące.
  3. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  4. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  5. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady Rodziców,
  6. Informacje o dzienniku elektronicznym.
1. II BspPT2mgr Sebastian Wencel
2. II BsgW17w/z mgr Dariusz Knapik
 3.II L1p36Lmgr Mateusz Wojcieszak
 4.II L2p14Lmgr Katarzyna Mrozik- Stefańska
 5.II L3p29Lmgr Rafał Korzeniewski
 6.II L4p15Lmgr Magdalena Miś-Herbeć
 7.II L5p23Lmgr Grzegorz Mokrzycki
 8.II L1g32Lmgr Piotr Jarczewski
 9.II L2g21Lmgr Dominika Wichtowska-Błoch
 10.II L3g33Lmgr Ewa Lipiecka-Bugaj
 11.II L4g24Lmgr Justyna Skrzypek
 12.II L5g35Lmgr Joanna Uramowska
 13.II TIp27mgr Michał Jarosz
 14.II TIg31mgr Sławomir Gąsiorowski
 15.II TEpW23mgr Monika Stasik
 16.II TEg7mgr Justyna Ratajczak
 17.II TMW5mgr Leszek Chróst
 18.III Bs6mgr Emanuela Grychta
 19.III TEW21mgr Beata Koga
 20.III TI29mgr Agata Sadowska
 21.III TM33mgr Arleta Skiba

*W – budynek warsztatów szkolnych

  L – budynek na ul. Tysiąclecia