TEMAT SPOTKANIA: 

  1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2.
  2. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły. 
  3. PREZENTACJA struktury(zmiany matura 2015), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  4.  Sprawy organizacyjne i bieżące.
  5. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  6. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  7. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
  8. Informacje o dzienniku elektronicznym.
1. III LA38Lmgr Edyta Łyżwa
2. III LB9Lmgr Marek Tudorowski
3.III LC14Lmgr Maciej Mendel 
4.III L1W17mgr Rafał Putz  
5.III L26mgr Jacek Matula 
6.III L340mgr Mirosława Liman 
7.IV TE41mgr Elżbieta Kondrat 
8.IV TI144mgr Zenon Lach 
9.IV TI242mgr Danuta Bukczyńska 
10.IV TMPT2mgr Szymon Skrzypczak 

*W – budynek warsztatów szkolnych

  L – budynek na ul. Tysiąclecia