TEMAT SPOTKANIA: 

  1. PREZENTACJA struktury(zmiany matura 2023), harmonogramu i organizacji egzaminów maturalnych i  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, SALA KONFERENCYJNA(ul.E.Sczanieckiej1)
  2. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

SARS-CoV-2. 

  • Przedstawienie podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły, sprawy bieżące, e-dziennik.
  • Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  1. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
  2. Informacja o terminach i zasadach odbywania praktyk zawodowych.
  3. Informacje o składkach na Radę Rodziców.

Spotkania z rodzicami klas maturalnych odbędą się w budynkach szkoły przy ul.E.Sczanieckiej1.

l.p.klasasalawychowawca
 4L101Mateusz Wojcieszak
 4L253Katarzyna Mrozik-Stefańska
 4L309Rafał Korzeniewski
 4L404Magdalena Miś-Herbeć
 4L554Grzegorz Mokrzycki
l.p.klasasalawychowawca
 4TE7Justyna Ratajczak
 4TI6Sławomir Gąsiorowski
 4TM56Leszek Chróst