PIERWSZA CZĘŚĆ SPOTKANIA DLA PIERWSZEJ GRUPY(GODZ:17:00) I DRUGIEJ GRUPY (GODZ:18:00) ODBĘDZIE SIĘ NA SALI  KONFERENCYJNEJ (ul.E.Sczanieckiej 1)

TEMAT SPOTKANIA: 

  1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii

SARS-CoV-2

  • Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące. (statut – prawa i obowiązki ucznia)
  • Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,
  1. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
  2. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady Rodziców,
  3. Informacje o dzienniku elektronicznym.
l.p.klasasalawychowawca
Budynek przy ul. Tysiąclecia 6
1I L14LAneta Kaczmarek
2I L27LAngelika Giel
3I L39LWiesława Węgrzak-Szczepaniak
4I L427LKonrad Stachowiak
5I L529LAleksandra Sara
6I L625LMałgorzata Handzewniak
Budynek przy ul. E.Sczanieckiej 1.
1I Bs6Martyna Kowalak
2I TE7Elżbieta Kondrat
31TI32Edwin Pracuk 
41TM29Małgorzata Grześkowiak