Spotkanie wychowawców klas pierwszych  z rodzicami. 2 września 2020r.,godz.: 17:00-18:00

TEMAT SPOTKANIA: 

  1. Zapoznanie z Procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2.
  2. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, sprawy organizacyjne i bieżące.
  3. Informacja dla uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych do pozyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  4. Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  5. Wybór „trójki klasowej”, przedstawiciela do Rady Rodziców.
  6. Informacje o dzienniku elektronicznym.
l.p.klasasalawychowawca
1. 1L114Lmgr Szymon Łamaszewski
2. 1L29Lmgr Anna Nyćkowiak
3. 1L321Lmgr Anna Neugebauer-Kotlarska
4. 1L44Lmgr Szymon Jandy
5. 1TEW21mgr Justyna Szofer-Andrzejewska
6. 1TI29mgr Paweł Stieler
7. 1TM7mgr Jacek Pieprzyk
8. 1Bs6mgr Anita Czajka-Mądrzak

*W – budynek warsztatów szkolnych na E.Sczanieckiej 1.

  L – budynek na ul. Tysiąclecia 6