Trudności w uczeniu się

Specyficzne trudności w nauce

Specyficzne trudności w uczeniu się mogą odnosić się do różnych dziedzin wiedzy i umiejętności szkolnych, dlatego możemy wyróżnić kilka rodzajów trudności w nauce. 

Wśród nich wyróżniamy:

  • dysgrafia: trudności w opanowaniu kształtnego, czytelnego pisma o zadowalającym poziomie graficznym;
  • dysleksja: trudności w czytaniu, bez towarzyszących im innych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych;
  • dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, zgodnej z regułami ortograficznymi danego języka;
  • dyskalkulia: specyficzne trudności w uczeniu się matematyki;
  • akalkulia: niemożność matematyczna.
Opinia o dysfunkcji / orzeczenie

Dla rodzica, ucznia czy nauczyciela jest to dokument wydany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Ma on formę opinii psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego.

Dokumenty do pobrania

UWAGA!!! Ze względu na aktualizację, załączniki chwilowo niedostępne. 

Wydanie dokumentu nie zwalnia uczniów z obowiązków szkolnych.

Uczeń taki powinien wykazać się samodzielną pracą, wykonywać dodatkowe zadania i ćwiczenia, zlecone specjalnie dla niego, które pomogą mu w przezwyciężeniu trudności.