Świadectwa dojrzałości można odebrać w dniu 5 lipca 2022 r. w godzinach 14.00-15.00 w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1, a od 6 lipca 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście z dokumentem tożsamości. Świadectwo może odebrać także inna osoba, posiadająca pisemne upoważnienie absolwenta szkoły. 

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemneji żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony 

ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r godz. 9:00.( informacje szczegółowe w sekretariacie szkoły przy ul. E. Sczanieckiej 1.)

5. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.