ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1.     Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych z Powiatu Nowotomyskiego odbywa się poprzez elektroniczny system naboru Vulcan dostępny pod adresem: https://powiatnowotomyski.edu.com.pl.

2.     Kandydat w systemie wskazuje wszystkie szkoły i oddziały z Powiatu Nowotomyskiego, którymi jest zainteresowany. Natomiast dokumenty dostarcza wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła, która znajduje się na liście na pierwszym miejscu).

3.     Kandydat rejestruje się (zapisuje do szkoły) w elektronicznym systemie naboru w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. Ostatnim krokiem rejestracji jest wydruk wniosku. Na wniosku musi podpisać się kandydat oraz przynajmniej jeden rodzic. Kolejność zgłoszeń oraz dostarczania wniosku do szkoły nie ma znaczenia. Ważnym jest, aby dokonać tego w ww. terminie. 

4.     Prosimy o dokładne wypełnianie wniosku, w szczególności w zakresie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do wniosku wpisujemy wyłącznie aktualne i ważne opinie oraz orzeczenia, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem.

5.     W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty zgodnie z harmonogramem:

      – podanie (wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu naboru),

      – 2 podpisane fotografie,

      – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

      – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      – kartę zdrowia ucznia (w przypadku zawodu ślusarz karta zdrowia ucznia dostarczana jest do Aesculap Chifa).

  

6.     Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Aesculap Chifa oprócz ww. dokumentów składanych do szkoły musi dodatkowo złożyć niżej wymienione dokumenty do zakładu pracy:

      – wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową,

      – życiorys,

      – 2 fotografie,

      – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia),

      – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia),

      – karta zdrowia ucznia.

      Taki zestaw dokumentów dostarcza każdy kandydat, który ubiega się o przyjęcie na praktykę zawodową w Aesculap Chifa bez względu czy jest to pierwszy, drugi czy trzeci wybór. 

 

7.     Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Phoenix Contact Wielkopolska składa dokumenty wyłącznie do szkoły.

8.     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: rekrutacja@zs1-nt.pl. Jeżeli kandydat będzie chciał przesłać wniosek elektronicznie, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica. Wniosek przesłany bez podpisów nie będzie zaakceptowany. Należy również pamietać, że po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły kandydata zakwalifikowanego jest przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

9.     Kandydat składa dokumenty w pokoju nr 8 w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl.

10.  W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) zostaną opublikowane również na stronie internetowej szkoły.