ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM TOMYŚLU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych z Powiatu Nowotomyskiego odbywa się poprzez elektroniczny system naboru Vulcan dostępny pod adresem: https://powiatnowotomyski.edu.com.pl.
 2. Kandydat w systemie wskazuje wszystkie szkoły i oddziały z Powiatu Nowotomyskiego, którymi jest zainteresowany. Natomiast dokumenty dostarcza wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru (szkoła, która znajduje się na liście na pierwszym miejscu).
 3. Kandydat rejestruje się (zapisuje do szkoły) w elektronicznym systemie naboru w terminie od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Ostatnim krokiem rejestracji jest wydruk wniosku. Na wniosku musi podpisać się kandydat oraz przynajmniej jeden rodzic. Kolejność zgłoszeń oraz dostarczania wniosku do szkoły nie ma znaczenia. Ważnym jest, aby dokonać tego w ww. terminie.
 4. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosku, w szczególności w zakresie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do wniosku wpisujemy wyłącznie aktualne i ważne opinie oraz orzeczenia, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem.
 5. Kandydat oprócz punktów za świadectwo ukończenia szkoły oraz egzamin ósmoklasisty może otrzymać punkty za szczególne osiągnięcia oraz aktywność społeczną (w tym wolontariat), pod warunkiem, że zostaną uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły kandydata.
 6. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty zgodnie z harmonogramem:

      – podanie (wniosek wydrukowany z elektronicznego systemu naboru),

      – 2 podpisane fotografie,

      – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

      – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      – kartę zdrowia ucznia (w przypadku zawodu ślusarz karta zdrowia ucznia dostarczana jest do Aesculap Chifa).

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Aesculap Chifa oprócz ww. dokumentów składanych do szkoły musi dodatkowo złożyć niżej wymienione dokumenty do zakładu pracy:

      – wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową,

      – życiorys,

      – 2 fotografie,

      – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia),

      – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia),

      – karta zdrowia ucznia.

      Taki zestaw dokumentów dostarcza każdy kandydat, który ubiega się o przyjęcie na praktykę zawodową w Aesculap Chifa bez względu czy jest to pierwszy, drugi czy trzeci wybór.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz z praktyczną nauką zawodu w Phoenix Contact Wielkopolska składa dokumenty wyłącznie do szkoły.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum w zawodzie technik mechanik otrzyma skierowanie na badanie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu należy dostarczyć do szkoły do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00. Kandydat ubiegający się i przyjęcie do branżowej szkoły i stopnia w zawodzie ślusarz otrzyma skierowanie na badanie lekarskie od zakładu pracy.
 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: rekrutacja@zs1-nt.pl. Jeżeli kandydat będzie chciał przesłać wniosek elektronicznie, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica. Wniosek przesłany bez podpisów nie będzie zaakceptowany. Należy również pamiętać, że po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły kandydata zakwalifikowanego jest przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.
 4. Kandydat składa dokumenty w pokoju nr 8 w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl.
 5. Listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) są udostępniane zgodnie z harmonogramem w budynku szkoły przy ul. E. Sczanieckiej 1, w głównym korytarzu na parterze w gablotach. Informację o wynikach rekrutacji kandydat otrzymuje także w elektronicznym systemie rekrutacji Vulcan, logując się do swojego konta.