Opieka zdrowotna nad uczniem

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078)

 1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
 2. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 3. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.
 4. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu:
 • ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
 • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 1. Cele, o których mowa w punkcie 4, są realizowane przez:
 • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
 • udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu 3 pkt.7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993).
 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.
 2. Opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
 3. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. Osobą zapewniającą opiekę nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole jest higienistka szkolna.
 4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje higienistka szkolna.

W Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu opiekę sprawują:

 • w budynku przy ul. Tysiąclecia 6, parter, gabinet higienistki nr 18 – Iwona Rybarczyk (poniedziałek, godz. 8.00 – 14.30); 
 • w budynku przy ul. E. Sczanieckiej 1, parter, gabinet higienistki nr 9 – Krystyna Górna (poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 – 12.30).  
 1. Opieka stomatologiczna w naszej szkole jest realizowana przez następujące gabinety stomatologiczne:
 • Jadwiga Tratwal „TRADENT” S.C., Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl;
 • Krzysztof Trepiński Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, Tysiąclecia 14, 64 300 Nowy Tomyśl.