INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM DLA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU MATURALNEGO PO RAZ PIERWSZY, W TYM DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ŚWIADECTWO LUB INNY DOKUMENT WYDANY ZA GRANICĄ

  1. W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r.(zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
  2. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminach głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie.
  3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2021 r. składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w pkt 3a.

 3a  W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości  narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

  1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
  2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
  3. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo:

w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

a. język polski

b. matematyka 

c. język obcy nowożytny 

d. język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym:

Ze względu na zmianę zasad organizacji egzaminu maturalnego w       2021 r. wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.

Osoby, które w 2021 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, składają stosowną informację (załącznik 30 ) do dyrektora szkoły do 8 lutego 2021r. albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (do 15 stycznia 2021r.). Informację tę należy złożyć wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu.

W informacji absolwent uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

                                                                                                       Dyrektor ZS1NT

                                                                                                         Łukasz Frański

Załącznik nr 30:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5723,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2020_2021.htm