Projekty

 

Projekt realizowany jest w okresie od 2019-07-01 do 2022-06-30 na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Organizacja staży dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. 
 2. Doposażenie pracowni zawodowych Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu. 
 3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia. 
 4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia. 
 5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.

 

 1. Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2019/2020
 2. Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021
 3. Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022.

Projektowanie w Solid Edge (zawód: technik informatyk – gr.5,6)

Projektowanie w Solid Edge – Nauczyciele

Kurs języka angielskiego z terminologii ekonomicznej – gr. 7

Kurs języka angielskiego z terminologii ekonomicznej – gr. 8

Kurs języka angielskiego z terminologii ekonomicznej – gr. 9

Kurs języka angielskiego z terminologii ekonomicznej – gr. 10

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – gr.1

Kurs językowy – język angielski z terminologii ekonomicznej – gr.11

Kurs językowy – język angielski z terminologii ekonomicznej – gr.12

Kurs językowy – język angielski z terminologii ekonomicznej – gr.13

Kurs językowy – język angielski z terminologii ekonomicznej – gr.14

Kurs językowy – język angielski z terminologii ekonomicznej – gr.15

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – gr.2

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – gr.3

Kurs spawalniczy – gr.4 (ślusarz)

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje: w Biurze Projektu w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.

W związku z uruchomieniem projektu przewidziano następujące formy wsparcia w ramach prowadzonych działań:

 • płatne staże dla uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
 • dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
 • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
 • doposażenie 46 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
 • doposażenie 4 placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego
 • dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
 • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.

Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie mają okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: awt.czas.zawodowcow@put.poznan.pl

Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (5%). Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu,  stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.Treść akordeonu

Dokumenty do pobrania - staże zawodowe, projekty: